Formandsberetning

Beretning generalforsamling 2019
(for året 2018)
 

Jeg plejer at starte beretningen om, at det forgangne år har været et roligt år for Alminde Vandværk.

Det har absolut ikke været tilfældet for 2018.

Men først lidt tørre tal.

Økonomien vil Søren Krab, berette udførligt om senere, men jeg kan godt løfte sløret for, at der er blevet flyttet nogle tal i det forgangne år.

Forbrugertal.

Vi har stort set samme antal forbrugere som forrige år, nemlig 751 forbrugere.
Vi har for første gang afregnet forbrugerne via de nye elektroniske vandmålere.

En lille køretur på ca. 2 timer, og vi har aflæst alle forbrugernes målere. OK der var et par stykker, vi ikke havde fået skiftet målere hos, så dem måtte vi aflæse manuelt.

Men det virker som forventet med de nye målere.

Vi har også kunnet hjælpe et par forbrugere, der havde lækager i vandinstallationen. De nye målere kontrollerer, om der konstant er en sivning igennem måleren. Er der det kontakter vi forbrugeren.

Som jeg berettede på sidste års generalforsamling, blev der hos os, som hos mange af landets vandværker, konstateret pesticider i vores boringer (Desphenyl Chloridazon).
Vi kunne fortsat levere vand til forbrugerne, så forureningen lå under grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Det krævede, at vi tog 1 af vores 3 boringer ud af drift.
Denne løsning betragtede vi som en midlertidig løsning.

Vi hyrede Rambøll som konsulenter, så de i første omgang kunne undersøge, hvad vi kunne gøre på længere sigt.
Rambøll kom med en plan, og vi hyrede så Rambøll til at styre os igennem.

Vi startede i februar 2018.
Vores boringer blev vurderet, og der blev taget prøver i flere boringer i vores indvindingsopland.

Resultatet af disse undersøgelser blev, at forureningen ikke kom fra områderne lige omkring boringerne, men det var hele det magasin vi hentede vores grundvand fra, der var forurenet med Desphenyl Chloridazon.

Rambøll kom så med 2 modeller til at komme videre.

  1. Finde en ny kildeplads ude i det åbne land, eller
  2. Bore dybere.

Vi valgte model 2

Vores forurenede boring hentede vand fra ca. 45 meters dybde, så vi skulle nok ned i ca. 75-90 meter, for at finde vand i et dybere liggende magasin, hvor vandet forhåbentlig ville være fri for pesticider, hvilket havde vist sig at være tilfældet i Viuf.

Vi indhentede så 3 tilbud, hvor Højfelt, var det absolut bedste, og billigste, 2 ting som ikke altid følges ad.

Vi begyndte at bore i august
Vi forsøgte først at overbore den gamle boring, men det mislykkedes, så vi måtte starte på en helt ny boring 4 meter fra den gamle.

90 meter uden vand
, kun ler, meget stift ler. Vi borede så ned i 130 meter, men stadigvæk kun ler, om muligt endnu stivere.

Det var hårdt arbejde, og det gik virkeligt langsomt med at komme i dybden.

Skyerne begyndte at trække sig sammen om projektet, men så opdagede de kloge hoveder, at der var et område ved 75 meters dybde, der måske kunne bruges, men man turde ikke love noget.

Kort fortalt, så er vi i disse dage ved at have den nye boring færdig, og klar til idriftsættelse her omkring 1.april 2019.
Vandet er rent, og boringen yder det samme som vores 2 øvrige boringer.
Så en god slutning, på en noget bumlet tur gennem hele 2018.

Tilbage er så økonomien. Den vil jeg lade Søren berette om.
Men det var godt at vi havde og stadig har lidt i banken.

Jeg vil her til slut tillade mig at springe til en hændelse her i 2019, en hændelse som berørte alle forbrugere tilknyttet Alminde Vandværk.

Den 1. februar var vores entreprenør, Niels Lindhøj, i gang med noget ledningsarbejde på Gl. Landevej. Det var planlagt, og alt gik planmæssigt. Men ca. kl. 9.00 gik der en alarm på vandværket, ALARM PÅ RENTVAND, lød alarmen.

På vandværkets pc, kunne vi se, at alle pumper kørte på fuldt tryk, over 40 kbm. i timen blev der pumpet ud, men hvor hen. Gl. Landevej??    Nej, men hvor så?.
Vi fik hurtigt Lindhøjs folk, og 3 fra bestyrelsen, i alt 6 mand, sat på opgaven med at finde det brud, der måtte være et eller andet sted.
Nogen gik i gang med at lukke stophaner, for derigennem måske at kunne finde ud af, om lækagen skulle findes mod nord, syd, øst eller vest. Andre kørte rundt i området, men vi fik ikke fundet bruddet før ca.kl.13.00.
Det var skrænten i Almind Hule, lige øst for skolen der nok har sat sig, og dermed rykket en hovedledning fra hinanden.
Fra landevejen kunne vi ikke se bruddet, da vandet løb væk fra vejen, ned mod Fru Lynggård, og det var da også fru Lynggård, der fandt bruddet, da hun skulle en tur op i byen.

Hvad har vi så lært af denne sag?

  1. Vi skal være hurtigere til at informere forbrugerne: Hjemmeside; Facebook; E-mail.
  2. Vi skal have lukkelister liggende, så vi hurtigere kan dele ledningsnettet op i sektioner

Da vi igen fik vand på ledningsnettet, kunne vi konstatere, at en del forbrugere oplevede, at der var luftbobler i vandet, og enkelte oplevede, at vandet var brunt.
Luftboblerne skyldes, at der efter at ledningsnettet har været helt tømt, vil danne sig luftlommer i rørene, når man igen pumper vand i ledningsnettet.
Det brune i vandet skyldes, at der løsnes materiale fra rørene, og at der flyttes materiale, der måtte have lagret sig i ledningsnettet, når man sender en trykbølge af vand gennem de tomme ledninger.

Vi vil nu etablere skyllebrønde på kritiske steder, så vi fremover bedre kan fjerne urenheder i ledningsnettet.

 

Til slut tak til alle, der i det forgangne år har været med til, at vi er klarede de udfordringer 2018 bragte.