Formandsberetning

Først lidt om det forgange år.

I 2022 har vi leveret 76773 m2 vand til forbrugerne. Det er noget mindre end det foregående år, hvor vi leverede 81591 m2 vand. Vi antager det har noget at gøre med energikrisen, hvor folk sparer på vandet i forbindelse med bad osv. Vores spild i år er noget højere end hvad det plejer at være, 9,19 %. Normalen er 1-5 %. På natforbruget kan vi se at det ikke ser ud som om vi har nogle nye utætheder. Bestyrelsens bud på hvorfor vi har det større spild er pga. en brand hvor brandvæsnet sugede på vores vandværk, vi har haft et mindre rørbrud, sidst og ikke mindst så er udstykningerne i vestbyen hovedmistænkt.    Ved udgangen af 2022 var vi oppe på 796 medlemmer det er en tilgang på 15 stk. i forhold til sidste år. (781).

Vores bestyrelse som fik 2 nye ansigter ved sidste generalforsamlingen, har haft en del ting at se til i årets løb. En elektriker skulle reparere en føler på vandværket, hvilket ved en fejl affødte, at vandværket stoppede udpumpningen i ca. 30 min. Vores nye nødforbindelse til Bramdrupdam brændte styringen af, Grundfos tog hændelsen på garantien. Vores hjemmeside blev hacket og delvis ødelagt, den kører nu en delvis genoprettet version. Pga. Energikrisen har bestyrelsen lavet en aftale om leje af en generator hvis strømmen forsvinder i længere tid. Dette affødte så et krav om vi skal kunne tilsluttet ekstern forsyning til vandværk, hvilket vi også har fået installeret.

Vedr. udstykninger så er Hedevangen afsluttet og der er umiddelbart ikke meldinger om nye. Vedr. det kommende industriområde nord for omfartsvejen Højvangen, har kommunen netop fortaget sit første opkøb, Hedevej nummer 124, hvor vi skal nedlægge måleren. Vi har endnu ikke modtaget noget fra kommunen, om hvordan og hvorledes området skal bebygges mm.

Vedr. vandkvaliteten så leverer vi forsat vand af en rigtigt god kvalitet. Vi bruger primært vores nye boring som er helt fri for div. rester af sprøjtegifte. De andre boringer er begge under grænseværdierne og benyttes kun i mindre grad. Jeg kan tilføje at de nye stoffer som PFAS og PFOS mm. at der her ikke er fundet spor af dem i nogle af vores boringer. Vi har netop modtaget en ny og opgraderet liste fra Kommunen over stoffer som der skal screenes for.

I det kommende år har bestyrelsen snakket om en række punkter så som forbedringer samt vedligeholdelse.

  • Styringselektronikken på vandværket skal opgraderes, de fleste af komponenterne er fra 2005, hvorfor en renovering er nødvendig. Dele af opgradering er allerede i gang pga. øget krav til cybersikkerhed.
  • Derudover skal vores hjemmeside opgraderes.
  • Vi vil arbejde videre med forsyningssikkerheden, – hvordan kan den forbedres. Jeg vil gerne forslå, at vi under eventuelt tager en snak om hvordan I ser situationen, hvis strømmen forsvinder i F.eks. 2 timer, hvor vandværket så ikke i stand til at pumpe vand ud til forbrugerne.
  • De steder hvor det er relevante vil der blive installeret målerbrønde, for også for at forbedre forsyning sikkerheden. Der er afsat de nødvendige midler på budgettet til disse opgraderinger.
  • Anders overtager opgaven vedr. indtegningen af nye vandinstallationer samt ændringer i det eksisterende.

Afslutningsvis så har bestyrelsen i år valgt at videreføre måden vi afholder generalforsamling på. Hvis der er nogen der har en god ide til hvordan vi evt. kan lokke lidt flere til at dukke op her i dag, – vi kan tage en snak om det under eventuelt.

Jeg vil gerne takke alle, der i den forgangne periode har været med til at løse opgaver i årets løb.